Stará Ľubovňa a okolie

Mesto Stará Ľubovňa kedysi slobodné kráľovské mesto, dnes patrí medzi významné mestá s najnavštevovanejšou kultúrnou pamiatkou – hradom Ľubovňa. Mesto sa nachádza v regióne horného Spiša, neďaleko od Vysokých Tatier. Rozprestiera sa v Ľubovnianskej kotline a pod výbežkom Ľubovnianskej vrchoviny, na sútoku Popradu s Jakubiankou. Samotný okres Stará Ľubovňa má rozlohu 624 km². Severná hranica okresu je súčasne aj štátnou hranicou s Poľskou republikou v dĺžke 75 kilometrov, na východe susedí s okresom Bardejov, na juhu a západe s okresom Sabinov a s okresom Kežmarok.

Stará Ľubovňa vznikla v 12. storočí na najvýhodnejšej polohe Ľubovnianskej kotliny, čo ju predurčilo stať sa prirodzeným centrom širšieho geografického priestoru. Jej hospodársky vzostup, okrem výbornej polohy na križovatke ciest a využívania splavnosti rieky Poprad, ovplyvnila najmä blízkosť uhorsko-poľských hraníc. Prvá písomná zmienka o Starej Ľubovni sa zachovala z roku 1292. Jedným z najväčších medzníkov jej histórie sa stal rok 1364, keď panovník Ľudovít I. udelil sídlu pod hradom dve dôležité privilégia. Prvým privilégiom povýšil Ľubovňu na kráľovské mesto a Ľubovňania tak získali právo slobodnej voľby richtára a mestskej rady. Získali právo rybolovu v hraniciach mesta a právo predaja vína. Druhým privilégiom mesto Ľubovňa získalo právo výročného trhu, spravidla okolo sviatku sv. Mikuláša. Azda najslávnejšie dni zažilo mesto aj Ľubovniansky hrad v roku 1412, keď tu pricestovali králi Uhorska a Poľska Žigmund Luxemburský a Vladislav Jagellonský, aby podpísali dohodu o mieri. Legendárnu minulosť bývalého kráľovského mesta dnes pripomínajú pamiatky − Ľubovniansky hrad zo 14. storočia, Kostol sv. Mikuláša z poslednej tretiny 13. storočia, meštianske domy historického jadra, zvlášť Güntherov dom z roku 1639 a cisársko-kráľovská soľná komora, teda soľný sklad z konca 18. storočia.

Dnes je Stará Ľubovňa a jej okolie rozvinutou časťou spišského regiónu. Priemysel je najväčším odvetvím hospodárstva. Jeho podiel na celkovom počte pracujúcich je až pätinový. Sústreďuje sa najmä v meste Stará Ľubovňa. Silné zastúpenie tu má výroba elektrických a optických zariadení, reprezentovaná hlavne firmou Panasonic Industrial Devices Slovakia. Významný podiel na zamestnanosti má aj Skrutkáreň Exim, ktorá vyrába spojovací materiál, a tým nadväzuje na bohatú tradíciu výroby skrutiek v tomto regióne. V meste Podolínec sa sľubne rozvíja tradičné odvetvie spracovania dreva a výroba výrobkov z dreva.