Snina

Okres Snina sa nachádza v severovýchodnom cípe Prešovského kraja. Na západe hraničí s okresom Humenné z Prešovského kraja, na juhu s okresom Sobrance z Košického kraja. Je to jeden z piatich okresov na Slovensku, ktorý hraničí s dvoma štátmi. Severná hranica okresu je štátnou hranicou s Poľskom, východná hranica s Ukrajinou. Územie sninského okresu patrí medzi hospodársky menej rozvinuté oblasti Prešovského kraja, bez významnejšej surovinovej základne a bez silnejších priemyselných podnikov. A to predovšetkým vzhľadom na svoju periférnu polohu mimo hlavných urbanizačných a rozvojových osí. Rozloha lesov prevažuje nad poľnohospodárskou pôdou. Orná zem tvorí dve pätiny poľnohospodárskej pôdy. Okres je významnejším producentom poľnohospodárskych plodín. Z nerudných surovín sa ťaží stavebný kameň v Zemplínskych Hámroch a v Snine. V okrese sa nachádza ložisko plynu v obci Zboj.