Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo  regiónov v kontexte vzdelávania

 

Projekt pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných školách „Genius loci – spoznaj svoj región”, jeho kultúrne dedičstvo, zvyky, tradície a prírodné bohatstvo.

Objavuj „duch miesta” v regiónoch, niečo neopakovateľné a osobité, ktoré sa vytváralo v dávnej minulosti a čomu vtlačila pečať súčasnosť.

V projekte sa dočítate

Súčasnosť

Hrady, múzeá, galérie

Pamiatky a pamätihodnosti

Prírodné krasy

Ľudové tradície a remeslá 

Slávnosti a atrakcie

Povedali o projekte

Stránka sa mi veľmi páči. Podáva atraktívne spracované, zaujímavé informácie z regiónov, ktoré dokážeme veľmi dobre využiť na vyučovaní, či už na vlastivede, alebo aj dejepise. Aj keď viaceré informácie o našom regióne, meste či mestečku si dokážeme nájsť na internete, predsa len táto stránka ich ponúka v ucelenej a atraktívnej forme, ktorá je obohatená aj o videá či virtuálne prezentácie.
Martaučiteľka ZŠ, Svidník
Multimediálnu publikáciu Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania považujem za mimoriadne aktuálnu v kontexte edukácie žiakov v primárnom vzdelávaní, nakoľko autorka v nej zohľadňuje komplexný, interdisciplinárny, komunikačný a multimediálny prístup, čo korešponduje s cieľmi rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu SR. Jej význam nachádzam nielen v školskej či mimoškolskej edukácii žiakov, ale aj v ďalšom celoživotnom vzdelávaní rodičov žiakov i ostatných záujemcov o spracovanú problematiku z radov odbornej i akademickej obce.
Doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.Pedagogická fakulta PU Prešov